Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định tham gia TechDemo tại Đà Nẵng